Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh tröôøng THPT Ñoác Binh Kieàu, Nhieäm Kyø 2020 – 2021.

       Nhaèm ñaùnh giaù laïi keát quaû hoaït ñoäng Ñoaøn vaø phong traøo thanh nieân tröôøng hoïc tröôøng THPT Ñoác Binh Kieàu nhieäm kyø 2019 - 2020Ñoàng thôøi ñeà ra phöông höôùng nhieäm vuï vaø baàu ra BCH Ñoaøn tröôøng mới nhieäm kyø 2020 - 2020. Ñöôïc söï thoáng nhaát cuûa Huyeän ñoaøn Thaùp Möôøingaøy 01 thaùng 11 naêm 2020Đoàn tröôøng THPT Ñoác Binh Kieàu long troïng toå chöùc Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh tröôøng THPT Ñoác Binh Kieàu, Nhieäm Kyø 2020 – 2021.

Ñaïi hoäi coù söï tham gia cuûa 45 ñaïi bieåu

      Trong nheäm kyø 2019 – 2020, Ñoaøn tröôøng THPT Ñoác Binh Kieàu ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu thaønh tích noåi baät. Coù nhieàu giaûi phaùp hieäu quaû trong coâng taùc tuyeân truyeàn, giaùo duïc ñoaøn vieân, hoïc sinh; toå chöùc caùc phong traøo ñoàng haønh caùch maïng, ñoàng haønh vôùi thanh nieân nhö: tuoåi treû saùng taïo, thanh nieân tình nguyeän, ñoàng haønh vôùi thanh nieân trong laäp thaân, laäp nghieäp... Ñaùnh giaù cuoái nhieäm kyø, Ñoaøn tröôøng ñöôïc Tænh ñoaøn Ñoàng Thaùp coâng nhaän loaïi maïnh vaø laø moät trong nhöõng Ñoaøn tröôøng ñöôïc giaáy khen hoaøn thaønh xuaát saéc coâng taùc Ñoaøn vaø phong traøo thanh nieân tröôøng hoïc. 

Ñaïi hoäi coù söï nhaát trí cao veà caùc noäi dung trong vaên kieän

      BCH Ñoaøn tröôøng cuõng ñaõ ñöa ra phöông höôùng nhieäm vu coâng taùc Ñoaøn vaø phong traøo thanh nieân tröôøng hoïc nhieäm kyø 2020 – 2021 vôùi nhieàu nhieäm vuï vaø chæ tieâu. Beân caïnh ñoù cuõng coù nhieàu giaûi phaùp ñeå cuï theå hoùa caùc nhieäm vuï vaø chæ tieâu ñoù.

Caùc ñaïi bieåu tích cöïc ñoùng goùp yù kieán trong Ñaïi hoäi

 

Caùc ñaïi bieåu baàu BCH nhieäm kyø môùi

       Ñaïi hoäi cuõng daõ baàu ra 15 ñoàng chí vaøo BCH nhieäm kyø môùi, trong ñoù coù 5 ñoàng chí ñöôïc baàu vaøo Ban thöôøng vuï. Ñoàng chí Ngoâ Anh Tuaán taùi ñaéc cöû Bí thö Ñoaøn tröôøng, caùc phoù Bí thö goàm ñoàng chí Phaïm Thò Leä Huyeân vaø ñoàng chí Nguyeãn Leâ Döông.

 

BCH ÑOAØN TRÖÔØNG