BUỔI GHI HÌNH TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG - HỒ LÝ HƯƠNG THƯƠNG LỚP 10CB6